ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke Security Direct BV, hierna te noemen OPDRACHTNEMER, sluit met betrekking tot het verrichten van diensten en het uitvoeren van werkzaamheden voor haar opdrachtgever(s), hierna te noemen OPDRACHTGEVER. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een dergelijke overeenkomst voorafgaan en op de diensten en werkzaamheden die voor het sluiten daarvan door OPDRACHTNEMER zijn verricht. De eigen voorwaarden van de OPDRACHTGEVER, welke zij van toepassing zou wensen te verklaren op de in artikel 1. vermelde overeenkomsten en de aan het sluiten daarvan voorafgaande stadia, zijn niet van toepassing, tenzij OPDRACHTNEMER deze voorwaarden, geheel dan wel gedeeltelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. Indien met betrekking tot de te verlenen diensten twee overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening.

Artikel 2

Met het sluiten van een overeenkomst zoals hier bedoeld, verplicht OPDRACHTNEMER zich tot het verrichten van normale diensten van beveiliging en bewaking. Tot dergelijke normale dienstverlening behoort in ieder geval niet het breken van werkstakingen, het op enigerlei wijze betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen, dan wel het betrokken raken bij geschillen tussen de OPDRACHTGEVER en een of meer derden. OPDRACHTNEMER is gehouden haar diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten met inachtneming van de van overheidswege gestelde eisen voor particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus.

Artikel 3

De OPDRACHTGEVER verplicht zich tot betaling van de tussen partijen overeengekomen prijs voor de in het voorgaande artikel vermelde diensten, de hieronder genoemde voorwaarden mede in acht genomen. Daarnaast verplicht de OPDRACHTGEVER zich OPDRACHTNEMER op een goede wijze in de gelegenheid te stellen de overeengekomen diensten en werkzaamheden te verrichten. Daartoe behoort onder meer het verstrekken van voldoende informatie voor het bepalen van de noodzakelijke werkzaamheden.

Artikel 4

Alle offertes van OPDRACHTNEMER verbinden slechts, indien deze schriftelijk zijn gedaan en door de OPDRACHTGEVER schriftelijk zijn aanvaard. Door de OPDRACHTGEVER gedane verzoeken tot het verrichten van diensten of uitvoeren van werkzaamheden, doen eerst een overeenkomst ontstaan, indien deze verzoeken door OPDRACHTNEMER schriftelijk zijn aanvaard. Indien en voor zover van deze algemene voorwaarden, dan wel de tussen OPDRACHTNEMER en OPDRACHTGEVER gesloten overeenkomst(en), wordt afgeweken, dienen die afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen. De bepalingen van deze algemene voorwaarden waarvan niet worden afgeweken, blijven onverkort van toepassing.

PRIJSWIJZIGING

Artikel 5

Indien tijdens de duur van de OPDRACHTNEMER met de OPDRACHTGEVER gesloten overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen optreden ten gevolge van, onder meer, wijzigingen in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen, premieverhogingen voor de sociale wetten, verhoging van onkostenvergoedingen, alsmede kostprijsverhogingen door externe kosten, is het bedrijf gerechtigd het met de OPDRACHTGEVER overeengekomen tarief tussentijds te verhogen, zulks met inachtneming van de in dit verband door de overheid gestelde en nog te stellen regels. Deze bevoegdheid ontstaat eerst nadat drie maanden zijn verstreken sedert het tijdstip waarop OPDRACHTNEMER en de OPDRACHTGEVER de overeenkomst hebben gesloten.

BETALING

Artikel 6

OPDRACHTNEMER is bevoegd aan het begin van de termijn, waarover moet worden betaald, haar factuur bij de OPDRACHTGEVER in te dienen. In dat geval is de OPDRACHTGEVER verplicht tot betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. In alle andere gevallen is de OPDRACHTGEVER verplicht tot betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien binnen de vermelde termijnen geen betaling heeft plaatsgevonden, is de OPDRACHTGEVER zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen vanaf 30, respectievelijk 14 dagen na factuurdatum. De OPDRACHTGEVER wordt dan tevens de administratie- en inningkosten, daaronder begrepen de gerecht- en deurwaarderskosten, verschuldigd, welke steeds 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn. De OPDRACHTGEVER is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de door hem met OPDRACHTNEMER overeengekomen prijs.

ANNULERING

Artikel 7

Indien Klant de Overeenkomst voorafgaande aan de uitvoering van de Diensten annuleert, dan is Security Direct BV gerechtig annuleringskosten in rekening te brengen. Deze annuleringskosten bedragen:
(i)            bij annulering binnen 7 dagen: 25% van de bij Overeenkomst overeengekomen vergoeding;
(ii)           bij annulering binnen 5 dagen: 50% van de bij Overeenkomst overeengekomen vergoeding;
(iii)          bij annulering binnen 3 dagen: 75% van de bij Overeenkomst overeengekomen vergoeding;
(iv)          bij annulering binnen 24 uur: 100% van de bij Overeenkomst overeengekomen vergoeding.

Vergoeding door Klant van bovengenoemde annuleringskosten laat de mogelijkheid tot het instellen van een (rechts)vordering door Security Direct BV met betrekking tot volledige vergoeding van de door Security Direct BV geleden schade, onverlet.

BEËINDIGING EN VERLENGING

Artikel 8

De overeenkomsten tussen de OPDRACHTGEVER en OPDRACHTNEMER worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders wordt overeengekomen. Partijen zijn gerechtigd een overeenkomst voor onbepaalde tijd bij aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.                          Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor eenzelfde periode tenzij de overeenkomst uiterlijk drie maanden voor de datum van de afloop van de periode door de OPDRACHTGEVER of OPDRACHTNEMER bij aangetekende brief is opgezegd.

FAILLISSEMENT EN SURSEANCE VAN BETALING

Artikel 9

Als ontbindende voorwaarde voor de tussen partijen gesloten overeenkomst geldt de omstandigheid waarin een van beide partijen in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel (voorlopige) surseance van betaling verkrijgt. Wanneer een van beide situaties zich bij de OPDRACHTGEVER dreigt voor te doen, is OPDRACHTNEMER bevoegd zijn prestaties op te schorten.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 10

OPDRACHTNEMER is nimmer aansprakelijk voor schade welke bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden is, indien door of namens de OPDRACHTGEVER geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken, of indien door of namens de OPDRACHTGEVER of door de omstandigheden geëiste spoed tot deze wijze van werken dwingt.

Artikel 11

OPDRACHTNEMER is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, indien zulks het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog, staat van oorlog, staat van beleg, burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of andere machtsovername en plundering in verband met deze omstandigheden, stakingen en andere arbeidsconflicten elders voor zover OPDRACHTNEMER daardoor in haar dienstverlening wordt bemoeilijkt, kraakacties, ernstig belemmerende weersomstandigheden, verkeersstoornissen, en meer in het algemeen elke oorzaak die niet aan het bedrijf kan worden toegerekend. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van OPDRACHTNEMER zoveel mogelijk te proberen overmacht situatie te voorkomen en te vermijden. Indien sprake is van goederenvervoer over de weg, waarbij OPDRACHTNEMER als vervoerder optreedt, en waarop de Wet Overeenkomst Wegvervoer van toepassing is, geldt dat OPDRACHTNEMER niet aansprakelijk is voor schade ontstaan door een beschadiging, voor zover deze is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

Artikel 12

OPDRACHTNEMER is niet aansprakelijk voor schade indien de OPDRACHTGEVER onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door OPDRACHTNEMER te verrichten diensten of werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.

Artikel 13

OPDRACHTNEMER is niet aansprakelijk voor schade indien de OPDRACHTGEVER niet binnen een week na het schadevoorval het bedrijf per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld, en OPDRACHTNEMER, doordat de OPDRACHTGEVER niet binnen genoemde termijn deze mededeling heen gedaan, in zijn mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en de oorzaken daarvan in te stellen.

Artikel 14

OPDRACHTNEMER is slechts aansprakelijk voor schade van de OPDRACHTGEVER die het gevolg is van grove onachtzaamheid of opzet bij het personeel of de leiding van OPDRACHTNEMER, indien en voor zover de grove onachtzaamheid of opzet door de OPDRACHTGEVER worden aangetoond. Onverminderd de eigen aansprakelijkheid van OPDRACHTNEMER, zullen haar werknemers jegens de OPDRACHTGEVER niet persoonlijk aansprakelijk zijn ter zake van schade veroorzaakt in de dienstbetrekking, tenzij het betreft opzettelijk of door grove schuld toegebrachte schade.

Artikel 15

OPDRACHTNEMER is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade.

Artikel 16

OPDRACHTGEVER verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de arbeidsomstandigheden, waaronder werknemers van OPDRACHTNEMER de beveiliging(s)- en bewakingsdiensten ten behoeve van de OPDRACHTGEVER uitoefenen, voldoen aan de arbeidsomstandighedenwetgeving en aanverwante regelgeving. OPDRACHTGEVER is aansprakelijk voor alle schade, inclusief lichamelijk letsel, van werknemers van OPDRACHTNEMER, veroorzaakt door of ontstaan tijdens de uitoefening van de beveiliging(s)- en bewakingsdiensten, en vrijwaart OPDRACHTNEMER voor alle aanspraken van werknemers van OPDRACHTNEMER dienaangaande.

Artikel 17

De aansprakelijkheid van OPDRACHTNEMER is beperkt tot een bedrag van € 45.378,– per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met een en dezelfde oorzaak, met een maximum per opdracht van € 453.780 ,– per jaar. Schade die het gevolg is van de noodzaak tot vervanging van sleutels en/of sloten, doordat personeel van het bedrijf sleutels en dergelijke, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan OPDRACHTNEMER worden toevertrouwd, is kwijtgeraakt, is beperkt tot een bedrag van € 11.344,– per gebeurtenis. Na bekend worden van het kwijtraken of verloren gaan van de sleutels verplicht OPDRACHTGEVER zich binnen 48 uur zorg te dragen voor vervanging van sleutels en sleutelsystemen. OPDRACHTNEMER is niet aansprakelijk voor schade die na het verstrijken van de 48-uurs termijn ontstaat doordat onbevoegden zich met verloren gegane of kwijtgeraakte sleutels toegang tot de lokaliteiten, waarop de overeenkomst(en) betrekking heeft, hebben verschaft.

Artikel 18

De OPDRACHTGEVER vrijwaart OPDRACHTNEMER voor aanspraken van derden jegens OPDRACHTNEMER op haar personeel, ter zake van het verlies van of schade aan goederen ten aanzien waarvan OPDRACHTNEMER diensten of werkzaamheden dient te verrichten. Dit een en ander voor zover die aanspraken de hiervoor genoemde maxima zouden overschrijden.

Artikel 19

lndien personeel van OPDRACHTNEMER een strafbaar feit ontdekt, wordt dat aan de OPDRACHTGEVER gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte ter zake van dit strafbaar feit, wordt genomen door de OPDRACHTGEVER. Die aangifte zal door het personeel van OPDRACHTNEMER alleen ten verzoeken van de OPDRACHTGEVER en onder de verantwoordelijkheid van de OPDRACHTGEVER worden gedaan. De OPDRACHTGEVER vrijwaart OPDRACHTNEMER en haar personeel voor alle aanspraken van derden, ter zake van een dergelijke aangifte, ongeacht of OPDRACHTNEMER of haar personeel met betrekking tot de aangifte enig verwijt valt te maken.

OVERNAME PERSONEEL

Artikel 20

De OPDRACHTGEVER zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op of medewerking verlenen of doen verlenen, in welke vorm dan ook, aan een personeelslid, dat voor OPDRACHTNEMER werkzaam is, om bij hem of derden in dienst te komen of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten, zulks onder verbeurden van een dadelijk opeisbare boete van € 11.344,– per overtreding.                De OPDRACHTGEVER zal gedurende een periode van 12 maanden, nadat de contractuele relatie met OPDRACHTNEMER is beëindigd, op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen dan wel laten doen uitoefenen op of medewerking verlenen aan of doen verlenen aan, in welke vorm dan ook, om een personeelslid in dienst zijnde dan wel in dienst geweest zijnde bij OPDRACHTNEMER, bij hem/haar of derden te laten treden of werkzaam voor hem/haar of derden te laten verrichten, zulks onder verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van € 11.344,– voor iedere overtreding.

GEHEIMHOUDING

Artikel 21

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTER

Artikel 22

Op de overeenkomsten tussen OPDRACHTNEMER en de OPDRACHTGEVER is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortspruiten of opkomen in verband met overeenkomsten tussen OPDRACHTNEMER en de OPDRACHTGEVER, zullen uitsluitend aan de Arrondissementsrechtbank te Den Haag ter beslechting worden voorgelegd, of enige andere ter zake bevoegde rechter, indien OPDRACHTNEMER zulks verkiest. Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van Security Direct BV BV docnr: sdml 1711/2 gedeponeerd op 31-01-2021 bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder depotnummer: 53025814